Krytie

Čo je predmetom nášho poistenia?

Bytový dom

Predmetom poistenia je bytový dom, vrátane všetkých bytov a nebytových priestorov patriacich k bytovému domu a všetkých stavebných súčastí (napr. rozvody elektriny, plynu, vody, kúrenia), spoločných častí domu (základy domu, strechy) a spoločných zariadení (kočikárne). Vedľajšie budovy (garáže, altánky), stavby a príslušenstvo sú poistené do výšky 1% z poistnej sumy budovy.

Stavebné úpravy v prenajatých priestoroch, vzťahuje sa poistenie na stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy.

Stroje a elektronika

Predmetom poistenia sú stroje, strojné alebo elektronické zariadenia a prístroje v prevádzkyschopnom stave. Sem patria napríklad konštrukčná chyba alebo vada materiálu, poškodenie skratom alebo prepätím, osobné nákladné výťahy, elektronické vstupné a garážové brány, domové zvončeky, elektronický vrátnik, kamerový systém, spoločná kotolňa, spoločná práčovňa, spoločné antény a satelity, náklady na uvedenie do prevádzkyschopného stavu, doprava dielov.

Aké rizika poisťujeme?

Medzi riziká, ktoré naše poistenie zahŕňa patria:

požiar – ktorý zahŕňa požiar, úder blesku, výbuch a pád lietadla

víchrica – ktorá zahŕňa riziká víchrica a krupobitie 

živel – ktorý zahŕňa riziká povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavínu a ťarchu snehu v rozsahu

voda – ktorá zahŕňa riziko škôd spôsobených vodou z vodovodného zariadenia

ostatné – čo zahŕňa riziká náraz vozidla, dym, rázová vlna a pád predmetov

krádež – ktorá zahŕňa riziká krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri preprave a vandalizmus

rozbitie skla

A technické riziká mimo iné:

Konštrukčná chyba alebo vada materiálu, poškodenie skratom alebo prepätím, osobné nákladné výťahy, elektronické vstupné a garážové brány, domové zvončeky, elektronický vrátnik, kamerový systém, spoločná kotolňa, spoločná práčovňa, spoločné antény a satelity, náklady na uvedenie do prevádzkyschopného stavu, doprava dielov

Krytie

Krížová zodpovednosť – zodpovednosť vlastníkov bytov medzi sebou navzájom

Zodpovednosť za škodu spôsobenú medzi vlastníkmi navzájom z titulu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru alebo v súvislosti so svojpomocným vykonávaním stavebných prác, úprav bytu alebo nebytového priestoru. Klasický prípadom je vytopenie susedov vplyvom prasknutej stupačky vody.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov majú zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví alebo majetku tretím osobám. Toto poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť všetkých vlastníkov za škodu spôsobenú iným osobám ako sú vlastníci bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome z titulu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru alebo v súvislosti so svojpomocným vykonávaním stavebných prác, úprav bytu alebo nebytového priestoru v dome. Klasickým prípadom je padnutý sneh zo strechy na cudzie vozidlo a jeho následné poškodenie.

Čo poistiť nevieme…

Poistenie sa však nevzťahuje na škodu spôsobenú napríklad:

  • vedomou nedbanlivosťou poisteného,
  • inému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru, alebo vlastníkovi bytového domu, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané poistenie krížovej zodpovednosti za škodu,
  • stavebnými prácami, ktoré vykonávala iná právnická osoba, alebo podnikajúca fyzická osoba ako poistený,
  • osobe, ktorá žije v spoločnej domácnosti s poisteným

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.